سخنان ناگفته

» سایت شخصی من :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» شمسی ترین منظومه :: ۱۳٩٢/٤/۸
» سپاس :: ۱۳٩٢/٤/۸
» آفتابگردانها فقط سر به زیرند :: ۱۳٩٢/٤/٧
» راه را گم کردیم :: ۱۳٩٢/٤/٦
» حتی گیاه :: ۱۳٩٢/٤/٥
» اعتراف :: ۱۳٩٢/٤/٤
» تعالی :: ۱۳٩٢/٤/٤
» وقتی تو حرف می زنی :: ۱۳٩٢/٤/۳
» طلوع تو :: ۱۳٩٢/٤/٢
» دعای خورشید :: ۱۳٩٢/٤/۱
» دلیل غروب :: ۱۳٩٢/۳/۳۱
» خورشید آغاز کرده است :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» گل یا پوچ :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۳/۱٩
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۳/۱٦
» الرحمان :: ۱۳٩٢/۳/۱٢
» دل بارانی من آرام! :: ۱۳٩٢/۳/۱۱
» گناه :: ۱۳٩٢/۳/٤
» وبلاگهایم :: ۱۳٩٢/۳/٢
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۳/٢
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» زندگی من :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۱/٤
» عاشقانه :: ۱۳٩٢/۱/۳
» الاکلنگ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» عاشقانه :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» تو داری می آیی :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» سی سی یو :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» هیچکس مثل تو نیست :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» پنجره ای رو به او :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» دعای باران :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» باز هم برای تو .... مثل همیشه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» زنگ انشا - موضوع : زمستان را توصیف کنید :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» تجلی :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» یک ساعت بیشتر :: ۱۳٩۱/٦/۳۱
» ۱۳٩۱/٤/٧ :: ۱۳٩۱/٤/٧
» رنگ و سرود - نصرت رحمانی :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» فاستقیموا الیه :: ۱۳٩٠/٩/٩
» غزل زیبای عماد خراسانی :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» یادگار - محمدرضا عبدالملکیان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» عاشقانه :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» یک نقطه :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» شنیدم همه های های دلم :: ۱۳٩٠/٧/٧
» یک غزل در وصف تو :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» دعا می کنم .... :: ۱۳٩٠/٥/۱٠
» دوستت دارم همین. :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» اصول کافی :: ۱۳٩٠/٤/۱٢