وقتی تو حرف می زنی

وقتی ..
وقتی تو حرف می زنی...
...
خورشید!
وقتی تو حرف می زنی،
ایستاده ..
روی آن ارتفاع

نگاهها همه ...
و دستهایمان ...

روی آن ارتفاع
دستهایت که پیوند می خورد،
ایستاده...
 
تو که آغاز می کنی،
جمله ها همه
ناتمام...

۳ تیر ماه ۹۲

/ 0 نظر / 12 بازدید