الرحمان

بوی الرحمان جماعتی چو ما
سالهاست به مشام می رسد ...

هنوز حس نکرده ای؟

12 خردادماه ۹۲

/ 2 نظر / 20 بازدید
طاهره

ندا آمد ز غیب ،بگشایید درهای بسنه را خیز بردارید و بگذارید دلهای خسته را بیارایید و بیفروزید چراغ های مرده را آن یار سفر کرده کنون باز آمده دیداررا مژده دهید به یاران یار آمده ز هجران وقت شعف رسیده،بنگر تو این مهم را ای بیدلان عاشق شب تا سحر ناله را بشنید وپاسخی داد یارب مضطری را دروی او نشستن،در او نظاره کردن حقا نباشد بی جواب درمان آن گدا را 92/314.....+  مژده دهید به باران رسید وصال یاران غمنامه ها ببندید ،وقت سپاس یزدان

طاهره

ندا آمد ز غیب ،بگشایید درهای بسنه را خیز بردارید و بگذارید دلهای خسته را بیارایید و بیفروزید چراغ های مرده را آن یار سفر کرده کنون باز آمده دیداررا مژده دهید به یاران یار آمده ز هجران وقت شعف رسیده،بنگر تو این مهم را ای بیدلان عاشق شب تا سحر ناله را بشنید وپاسخی داد یارب مضطری را درکوی او نشستن در او نظار کردن حقا نباشد بی جواب درمان آن گدا را 92/314.....+  مژده دهید به باران رسید وصال یاران غمنامه ها ببندید ،وقت سپاس یزدان